Πέμπτη 7 Απριλίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΧΩΝ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΕ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΠΑΝΤΑ  ΑΠΟ ΤΗΝ   kefaloniapress

dimarxos_300.jpgΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    
ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
       Αργοστόλι 03-01-2011                                                  
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΧΩΝ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
 
                                  
   Ο Δήμαρχος Κεφαλλονιάς Αλέξανδρος Παρίσης ορίζει Αντιδημάρχους  του Δήμου για το χρονικό διάστημα από 01-01-2011 έως 31-12-2012  τους κάτωθι:
1) Σαββαόγλου Σάββα για την Δημοτική Ενότητα Αργοστολίου
2) Ρουχωτά Βασίλειο για την δημοτική ενότητα Παλικής
3) Πυλαρινό Δημήτριο για την δημοτική ενότητα Ερίσου
4) Βαγιωνίτη Γεράσιμο για την δημοτική ενότητα Πυλάρου
5) Κουνάδη Σπυρίδωνα για την δημοτική ενότητα Σάμης
6) Ματιάτο Σπυρίδωνα για την δημοτική κοινότητα Ομαλών
7) Κεκάτο Ευάγγελο για την δημοτική ενότητα Λειβαθούς
Παπαδάτο Νικόλαο για τη δημοτική ενότητα Ελειού – Πρόνων
 
Στους παραπάνω μεταβιβάζει τις ακόλουθες αρμοδιότητες που ορίζονται κατά δημοτική ενότητα:
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
γ) Τη Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
δ)Την εποπτεία του προσωπικού των παραπάνω υπηρεσιών.
ε) την Υπογραφή των βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
στ) Την αναπλήρωσή μου στην τέλεση πολιτικών γάμων.
 
Επιπροσθέτως στον Αντιδήμαρχο κ. Σ. Σαββαόγλου μεταβιβάζονται οι εξής αρμοδιότητες:
α) Την εποπτεία και τον έλεγχο και το συντονισμό και την ευθύνη για την λειτουργία των υπηρεσιών εξυπηρέτησης του πολίτη συμπεριλαμβανομένων και των ΚΕΠ του Δήμου.
β) την ευθύνη για την ίδρυση και διαχείριση δημοτικών αγορών
γ) τη ευθύνη των τομέων αθλητισμού, πολιτισμού, παιδείας και δια βίου μάθησης.
δ) Η υπογραφή κάθε είδους εγγράφων σχετικών με τις ανωτέρω μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες.
ε) την ευθύνη και εποπτεία των δημοτικών κοιμητηρίων της Δημοτικής του Ενότητας.
 
Στον Αντιδήμαρχο  κ. Ρουχωτά Βασίλειο  μεταβιβάζονται οι εξής αρμοδιότητες:
α) Η ευθύνη του τομέα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και διαφάνειας και την εποπτεία των σχετικών υπηρεσιών του Δήμου.
β) Την παρακολούθηση της μελέτης, σχεδιασμού, ένταξης και εκτέλεσης έργων τεχνικής υποδομής με αυτοχρηματοδότηση του Δήμου συνολικής αξίας άνω των 60.000€ και την εποπτεία των τεχνικών υπηρεσιών για τα έργα αυτά.
γ) Την ευθύνη για την σύναψη, παρακολούθηση και υποστήριξη των σχέσεων διαδημοτικής συνεργασίας του Δήμου.
δ) Την ευθύνη για το συντονισμό και παρακολούθηση των σχέσεων του Δήμου με άλλους δημόσιους φορείς.
ε) Την ευθύνη του Τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών. Συγκεκριμένα:
- Τον καθορισμό των υπεραστικών γραμμών λεωφορείων, της αφετηρίας, της διαδρομής, των στάσεων και του τέρματος κάθε λεωφορειακής γραμμής Κ.Τ.Ε.Λ. εντός του νησιού καθώς και ο καθορισμός των προδιαγραφών των στάσεων και των στεγάστρων αναμονής επιβατών αστικών και υπεραστικών γραμμών.     
- Τον καθορισμό του ελάχιστου αριθμού των υποχρεωτικών δρομολογίων κοινών, ταχέων και υπερταχέων του Κ.Τ.Ε.Λ. και η κατανομή αυτών ανά 24ωρο, μετά από εισήγηση του Κ.Τ.Ε.Λ. καθώς και ο καθορισμός του ύψους κομίστρου στα όρια ευθύνης κάθε Κ.Τ.Ε.Λ.
Τον καθορισμό κομίστρων υπεραστικών φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου, με βάση τις ρυθμίσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν. 2963/2001.
- Την ανάκληση άδειας κυκλοφορίας υπεραστικού λεωφορείου από τον κύκλο εργασίας μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος.
στ) Την ευθύνη του τομέα πολιτικής προστασίας και την εποπτεία του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας.
ζ) Η υπογραφή κάθε είδους εγγράφων σχετικών με τις ανωτέρω μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες.
 
η) την ευθύνη και εποπτεία των δημοτικών κοιμητηρίων της Δημοτικής του Ενότητας.
 
Στον Αντιδήμαρχο κ. Πυλαρινό Δημήτριο μεταβιβάζονται οι εξής αρμοδιότητες
 
α) την εποπτεία και ευθύνη της διεύθυνσης των Διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου.
β) την ευθύνη για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου και την
γ) τη μελέτη και την εισήγηση προτάσεων για την αρτιότερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση και λειτουργία αυτών.
δ) την εποπτεία των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου
ε) Η υπογραφή κάθε είδους εγγράφων σχετικών με τις ανωτέρω μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες
     στ) την ευθύνη και εποπτεία των δημοτικών κοιμητηρίων της Δημοτικής του.

Στον Αντιδήμαρχο κ. Βαγιωνίτη Γεράσιμο
μεταβιβάζονται οι εξής αρμοδιότητες:
α) Την ευθύνη του τομέα πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής.
β) Την ευθύνη σχεδιασμού, ένταξης και εκτέλεσης έργων τεχνικής υποδομής συνολικής αξίας έως 6.000€ (άρθρο 173 ΔΚΚ όπως αυτό ισχύει) με τη μέθοδο της αυτεπιστασίας για τις δημοτικές ενότητες Παλικής, Σάμης, Πυλαρέων και Ερίσου.
γ) Η υπογραφή κάθε είδους εγγράφων σχετικών με τις ανωτέρω μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες
     δ) την ευθύνη και εποπτεία των δημοτικών κοιμητηρίων της Δημοτικής του Ενότητας.
 
 Στον Αντιδήμαρχο  κ. Κουνάδη Σπυρίδωνα μεταβιβάζονται οι εξής αρμοδιότητες:
 
α) Την ευθύνη του τομέα πολεοδομίας και την εποπτεία των πολεοδομικών υπηρεσιών του Δήμου.
β) Την παρακολούθηση της  μελέτης, σχεδιασμού, ένταξης και εκτέλεσης έργων τεχνικής υποδομής συνολικής αξίας έως 60.000€ με απευθείας ανάθεση ή τη διεξαγωγή πρόχειρων ανοικτών διαγωνισμών, όπως ο νόμος προβλέπει, και την εποπτεία των τεχνικών υπηρεσιών για τα έργα αυτά.
γ) Την ευθύνη του τομέα περιβάλλοντος και την εποπτεία των υπηρεσιών του Δήμου.
δ) την ευθύνη και εποπτεία των δημοτικών κοιμητηρίων της Δημοτικής του Ενότητας. ε) την ευθύνη και την εποπτεία των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου.
στ) Η υπογραφή κάθε είδους εγγράφων σχετικών με τις ανωτέρω μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες.
 
Στον Αντιδήμαρχο  κ. Ματιάτο Σπυρίδωνα  μεταβιβάζονται οι εξής αρμοδιότητες:
 
α) Την ευθύνη σχεδιασμού, ένταξης και εκτέλεσης έργων τεχνικής υποδομής συνολικής αξίας έως 6.000€ (άρθρο 173 ΔΚΚ όπως αυτό ισχύει) με τη μέθοδο της αυτεπιστασίας στις δημοτικές ενότητες Αργοστολίου, Λειβαθούς, Ελειού-Πρόνων και τη δημοτική κοινότητα Ομαλών.
β) Την ευθύνη και την εποπτεία του τομέα καθαριότητας του Δήμου: Ειδικότερα:
γ) Η υπογραφή κάθε είδους εγγράφων σχετικών με τις ανωτέρω μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες.
     δ) την ευθύνη και εποπτεία των δημοτικών κοιμητηρίων της Δημοτικής του Ενότητας.
 
Στον Αντιδήμαρχο  κ. Κεκάτο Ευάγγελο μεταβιβάζονται οι εξής αρμοδιότητες:
α) Την ευθύνη του τομέα τουριστικής προβολής του Δήμου.
β) Την ευθύνη του τομέα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και την εποπτεία των σχετικών υπηρεσιών του Δήμου.
Επίσης
-την ευθύνη της υλοποίησης :
Α) προγραμμάτων δημόσιας υγιεινής που οργανώνονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή από άλλα Υπουργεία, το κόστος των οποίων βαρύνει απευθείας τον προϋπολογισμό του αντίστοιχου Υπουργείου.
Β) εκτάκτων προγραμμάτων δημόσιας υγείας, τα οποία εκτελούνται με έκτακτη χρηματοδότηση
Γ) προγραμμάτων δημόσιας υγείας που χρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Την υπογραφή αδειών ίδρυσης και λειτουργίας δημοτικών και ιδιωτικών παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθμών.
γ) την υπογραφή κάθε είδους εγγράφων σχετικών με τις ανωτέρω μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες.
δ) την ευθύνη και εποπτεία των δημοτικών κοιμητηρίων της Δημοτικής του Ενότητας.
 
Στον Αντιδήμαρχο  κ. Παπαδάτο Νικόλαο μεταβιβάζονται οι εξής αρμοδιότητες:
α) Η ευθύνη και εποπτεία του τομέα Απασχόλησης, Ισότητας και Ένταξης Μεταναστών.
β) Η υπογραφή κάθε είδους εγγράφων σχετικών με τις ανωτέρω μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες
γ) την ευθύνη και εποπτεία των δημοτικών κοιμητηρίων της Δημοτικής του Ενότητας.
Τέλος:
Μεταβιβάζονται στους παραπάνω αντιδημάρχους οι παρακάτω αρμοδιότητες:
α. Την παραλαβή κάθε είδους εγγράφων με απόδειξη, ως και κάθε άλλο έγγραφο που αφορά το Δήμο.
β. Την υπογραφή πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και αδειών, γενικά, όλων των υπηρεσιών του Δήμου μας, για την εξυπηρέτηση των πολιτών, ανά τομέα ευθύνης του καθενός, όπως έχει καθοριστεί αναλυτικά ανωτέρω.
γ. Την υπογραφή εγγράφων προς την περιφέρεια, καθώς και διάφορες ανακοινώσεις του Δήμου προς τους κατοίκους και λοιπούς.
δ. Τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής γενικά και την επικύρωση φωτοαντιγράφων διαφόρων εγγράφων, που υπάρχουν στο αρχείο του Δήμου μας ή προσκομίζονται από τους πολίτες για το σκοπό αυτό.  
ε. Την αντιπροσώπευση και αναπλήρωση του Δημάρχου σε κάθε περίπτωση, που τους ανατίθεται, όταν αυτός βρίσκεται εκτός έδρας ή κωλύεται.
στ. Τον έλεγχο και χαρακτηρισμό της αλληλογραφίας του Δήμου.

Εξουσιοδοτούνται οι παραπάνω αντιδήμαρχοι να υπογράφουν τα παρακάτω έγγραφα:

α. 
Πιστοποιητικά για την εγγραφή στα Δημοτολόγια (γέννησης, οικογενειακής κατάστασης κλπ), στα μητρώα αρρένων, πλησιέστερων συγγενών κ.λ.π. που εκδίδονται με βάση έγγραφα στοιχεία, που υπάρχουν στα αρχεία του Δήμου μας.
β. Τα αποδεικτικά παραλαβής εγγράφων, που αποστέλλονται στο Δήμο μας.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΓΙΑ  ΑΚΟΜΗ ΠΙΟ ΠΛΗΡΗ ΡΕΠΟΡΤΑΖ  ΠΑΤΗΣΤΕ   Ε Δ Ω

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου