Κυριακή 21 Ιουνίου 2020

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ

Πλήρες ιστορικό προβολών σελίδων σε  Porosnews  την 21/06/2020
Σας ευχαριστω ολους  παρα πολυ  για την προτιμηση σας
4.939.733


ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

Σάββατο 20 Ιουνίου 2020

Οικονομική Επιτροπή


Η Οικονομική Επιτροπή είναι το όργανο που διαδέχεται την πρώην «δημαρχιακή επιτροπή» αφού αποκτά το μεγαλύτερο μέρος των αρμοδιοτήτων της. Η Οικονομική Επιτροπή παρακολουθεί και ελέγχει την οικονομική λειτουργία του δήμου.
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κεφαλλονιάς αποτελείται από 9 δημοτικούς συμβούλους. Από αυτούς 6 ανήκουν στην πλειοψηφούσα παράταξη. Οι υπόλοιποι 3 ανήκουν στις παρατάξεις της μειοψηφίας.
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής εκλέγονται κάθε δύο χρόνια. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής προτείνεται από τον Δήμαρχο, ενώ ο Αντιπρόεδρος εκλέγεται από τα μέλη της Επιτροπής και είναι από την αντιπολίτευση.

Τακτικά Μέλη Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Αργοστολίου: 
1
Μιχαλάτος Θεόφιλος
Πρόεδρος-Δήμαρχος
2
Μιχαλάτου Κρυσταλία 
Α/Δήμαρχος
3
Μινέτος  Διονύσιος
Α/Δήμαρχος
4
Σπαθής Σταύρος
Δημοτικός Σύμβουλος
5
Παπαδάτος Νικόλαος 
Δημοτικός Σύμβουλος
6
Λυκούδης Διονύσιος
Δημοτικός Σύμβουλος
7
Γαβριελάτος  Αργύριος 
Δημοτικός Σύμβουλος
  
Αναπληρωματικά Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αργοστολίου : 
1
Σαμούρης Σπυρίδων
Α/Δήμαρχος
2
Τσιλιμιδός Γεώργιος 
Α/Δήμαρχος
3
Ματιάτος Σπυρίδων
Δημοτικός Σύμβουλος
4
Πολλάτος Διονύσιος 
Δημοτικός Σύμβουλος
5
Φόρτες Γεράσιμος 
Δημοτικός Σύμβουλος
6
Βαλλιανάτος Ανδρόνικος 
Δημοτικός Σύμβουλος  


Δημοτικό Συμβούλιο

  Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι το ανώτερο βουλευόμενο όργανο του Δήμου και έχει τη γενική αποφασιστική αρμοδιότητα, δηλαδή αποφασίζει για όλα τα θέματα τα οποία δεν ανατίθενται ρητά σε άλλο όργανο του Δήμου. Το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει τα κάθε είδους προγράμματα του Δήμου και ελέγχει την υλοποίησή τους.

Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου Αργοστολίου


ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ»

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Σε Δήμους με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων συγκροτείται νέο όργανο αντίστοιχο της Οικονομικής Επιτροπής, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Με τη συγκρότησή της ένας κρίσιμος και διαρκώς αναπτυσσόμενος τομέας δημοτικής πολιτικής, όπως είναι τα ζητήματα περιβαλλοντικής προστασίας και ιδιαίτερα τα πολεοδομικά και χωροταξικά, γίνεται αντικείμενο ενός συλλογικού και αντιπροσωπευτικού οργάνου περισσότερο ευέλικτου από το πολυπληθές Δημοτικό Συμβούλιο.

Τα μέλη της Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εκλέγονται κάθε δύο χρόνια. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής προτείνεται από τον Δήμαρχο, ενώ ο Αντιπρόεδρος εκλέγεται από τα μέλη της Επιτροπής και είναι από την αντιπολίτευση.
Τακτικά Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζώης Δήμου Αργοστολίου: 
1
Μιχαλάτoς  Θεόφιλος
Πρόεδρος-Δήμαρχος
2
Σαμούρης Σπυρίδων
Α/Δήμαρχος
3
Τσιλιμιδός Γεώργιος
Α/Δήμαρχος
4
Ανουσάκης Νικόλαος
Δημοτικός Σύμβουλος
5
Πολλάτος Διονύσιος
Δημοτικός Σύμβουλος
6
Βαλλιανάτος Ανδρόνικος
Δημοτικός Σύμβουλος
7
Γαβριελάτος Αργύριος
Δημοτικός Σύμβουλος
  
Αναπληρωματικά Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αργοστολίου :
1
Μιχαλάτου Κρυσταλία
Α/Δήμαρχος
2
Μινέτος Διονύσιος 
Α/Δήμαρχος
3
Μενάγιας Νικόλαος
Δημοτικός Σύμβουλος
4
Βανδώρος Παναγής
Δημοτικός Σύμβουλος
5
Φόρτες Γεράσιμος
Δημοτικός Σύμβουλος
6
Σπαθής Σταύρος 
Δημοτικός Σύμβουλος
  
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής καταρτίζει την Ημερήσια Διάταξη. Οι συνεδριάσεις είναι δημόσιες και σε κάθε συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά. Η Επιτροπή έχει απαρτία εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα είναι περισσότερα από αυτά που απουσιάζουν. Η Επιτροπή συνεδριάζει δημόσια και λαμβάνει τις αποφάσεις με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου.