Τρίτη 2 Αυγούστου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ


ΑΝΑΡΤΗΤΕΤΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     
Νομός Κεφαλληνίας
Δήμος Κεφαλλονιάς  
Αργοστόλι,  20-05-2011                                                
Αριθμ. Πρωτ. : 18550
Αριθμ. Απόφασης: 123
ΘΕΜΑ : «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιδημάρχους»
   Ο   Δήμαρχος   Κεφαλλονιάς
 Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59, και 61 του Ν. 3852/ 2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
2.Τις διατάξεις των άρθρων 75  και 76 του Νόμου 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και του άρθρου 94 του Ν 3852/2010.
3.Την από 3-1-2011 με αρ. 1 Απόφαση Δημάρχου Κεφαλλονιάς περί ορισμού Αντιδημάρχων
4.Την ανάγκη της εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου και των Δημοτικών Ενοτήτων του..
Αποφασίζουμε
Α. Την μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων περί Καταστημάτων, επιχειρήσεων και Εμπορίου στους ορισθέντες Αντιδημάρχους του Δήμου Κεφαλλονιάς, η εφαρμογή των οποίων θα γίνεται ανά Δημοτική Ενότητα από τον εκάστοτε κατά τόπον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, και για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της παρούσης  έως τις 31-12-2012.
Ήτοι οι Αντιδήμαρχοι:
1) Σάββας Σαββαόγλου Σάββας (Δημοτική Ενότητα Αργοστολίου)
2) Ευάγγελος Θεοφιλάτος (Δημοτική Ενότητα Παλικής)
3) Δημήτριος Πυλαρινός (Δημοτική Ενότητα Ερίσου)
4) Γεράσιμος Βαγιωνίτης (Δημοτική Ενότητα Πυλαρέων)
5) Σπυρίδωνας Κουνάδης (Δημοτική Ενότητα Σάμης)
6) Σπυρίδωνας Ματιάτος (Δημοτική Ενότητα Ομαλών)
7) Ευάγγελος Κεκάτος (Δημοτική Ενότητα Λειβαθους)
8) Νικόλαος Παπαδάτος (Δημοτική Ενότητα Ελειού - Πρόννων
Θα ασκούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους τις ακόλουθες αρμοδιότητες Καταστημάτων, επιχειρήσεων  και εμπορίου:  
-τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος,
- την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
- την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.
- τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος
- την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο  των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή
- τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών
- τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.
- την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α'/2001)
- γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και  την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
Επιπλέον, θα  προΐστανται των υπηρεσιών Εμπορικής δραστηριότητας κοινοχρήστων χώρων και θα τις διευθύνουν. Θα υπογράφουν όλα τα εκδιδόμενα από τις ανωτέρω υπηρεσίες επίσημα έγγραφα όπως άδειες ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος, άδειες χρήσης κοινόχρηστων χώρων κ.λ.π.
Επίσης, θα είναι αρμόδιοι για την υπογραφή των ποινών προσωρινής ή οριστικής σφράγισης καταστημάτων όπως ορίστηκαν από την σχετική νομοθεσία (Π.Δ 180/79) καθώς και τις αποφάσεις για οριστική σφράγιση στα λειτουργούντα άνευ αδείας.   
Β. Τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων για την έκδοση βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας, η εφαρμογή των οποίων θα γίνεται ανά Δημοτική Ενότητα από τον εκάστοτε κατά τόπον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, και για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της παρούσης  έως τις 31-12-2012.
Γ. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.
  Ο Δήμαρχος  Κεφαλλονιάς
  Αλέξανδρος Παρίσης
Κοιν/ση :
- A/Δημάρχους Δήμου Κεφαλλονιάς
- Δ/νση Δ/κού & Οικ. Υπηρεσιών
- Υπηρεσίες Δήμου Κεφαλλονιάς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου