Κυριακή 31 Μαΐου 2015

Στις 3 και 5 Ιουνίου δημοπράτηση 29 παραλιών της Κεφαλονιας

 ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ  KEFALONIAPRESS
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
http://uploaded.mygreece.travel/kefalonia/beaches/platisgialos1.jpg?1341913575406Αρ. Πρωτ.

Περίληψη διακήρυξης
          Ο A/Δήμαρχος Κεφαλονιάς Νικόλαος Παπαδάτος διενεργεί δημόσιο, φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση των παραλιών:
1) Μακρύς Γιαλός Θ2  Δ.Ε. Αργοστολίου, ομπρέλες-ξαπλώστρες (420τ.μ.) (19.300 ευρώ),
2) Μακρύς Γιαλός Θ3  Δ.Ε. Αργοστολίου, θαλάσσια αθλήματα (100τ.μ.) (5.000 ευρώ),
3) Εγλίνα Μηνιές Θ1 Δ.Ε. Αργοστολίου, ομπρέλες-ξαπλώστρες (250τ.μ.) (1.200 ευρώ),
4) Εγλίνα Μηνιές Θ2 Δ.Ε. Αργοστολίου τοποθέτηση καντίνα (15τ.μ.) (1.200 ευρώ),
5) Σπάσματα Μηνιές Θ1 Δ.Ε. Αργοστολίου ομπρέλες-ξαπλώστρες, (280τ.μ.) (5.000 ευρώ),

6) Σπάσματα Μηνιές  Θ2  Δ.Ε. Αργοστολίου καντίνα, (15τ.μ.) (5.000 ευρώ), 
7) Καλάμια Θ1 Δ.Ε. Αργοστολίου, ομπρέλες-ξαπλώστρες (320τ.μ.) (3.000 ευρώ), 
8) Καλάμια Θ2 Δ.Ε. Αργοστολίου, καντίνα (15τ.μ.) (2.000 ευρώ),
9) Γραδάκια Θ1, Δ.Ε. Αργοστολίου, ομπρέλες-ξαπλώστρες (200τ.μ.) (5.000 ευρώ),
10) Γραδάκια  Θ2, Δ.Ε. Αργοστολίου, καντίνα (15 τ.μ.) (5.000 ευρώ),          
11) Παλιοσταφίδα  Θ1 Δ.Ε. Αργοστολίου, ομπρέλες-ξαπλώστρες ( 150τ.μ.) (5.000 ευρώ), 
12) Παλιοσταφίδα Θ2 Δ. Ε. Aργοστολίου, καντίνα (15 τ.μ.) (5.000 ευρώ),
13) Μεγάλη Άμμος Μηνιές Θ1 Δ.Ε. Αργοστολίου ομπρέλες-ξαπλώστρες, (420τ.μ.) (7.500 ευρώ),
14) Μεγάλη Άμμος Μηνιές Θ2, καντίνα (15τ.μ.) (5.000 ευρώ),
15) Άμμες Θ2, Δ. Ε. Αργοστολίου, ομπρέλες-ξαπλώστρες (495 τ.μ.) (16.000 ευρώ),
16) Άμμες Θ3, Δ. Ε. Αργοστολίου, καντίνα (15 τ.μ.) (5.000 ευρώ),
17) Αγία Κυριακή Αγκώνας Θ1, Δ.Ε. Αργοστολίου, ομπρέλες-ξαπλώστρες (496τ.μ.) (1.500 ευρώ), 
18) Αγία Κυριακή Αγκώνας Θ2, θαλάσσια αθλήματα (10τ.μ.) (550 ευρώ), 
19) Μέγας Λάκκος Σουλάρων Θ2, Δ.Ε. Παλικής, καντίνα (15 τ.μ.) (3.500 ευρώ),
20) Μέγας Λάκκος Σουλάρων Θ3, Δ.Ε. Παλικής, ομπρέλες-ξαπλώστρες (190 τ.μ.,) (2.300 ευρώ),
21) ΞΙ Κατωγής Θ6, Δ.Ε. Παλικής, θαλάσσια αθλήματα (100τ.μ.) (3.000 ευρώ),
22) Φύκια Θ1, Δ. Ε. Παλικής, ομπρέλες-ξαπλώστρες (480 τ.μ.) (2.500 ευρώ),
23)  Πετανοί Αγ. Θέκλης  Θ3, Δ.Ε. Παλικής, ομπρέλες-ξαπλώστρες (175τ.μ.) (2.200 ευρώ),
24) Λαγγαδάκια Θ1, Δ. Ε. Παλικής, καντίνα (15 τ.μ.) (1.500 ευρώ),
25) Λογγός Θ1, Δ. Ε. Παλικής, θαλάσσια αθλήματα (21 τ.μ.) (2.000 ευρώ),
26) Αγία Ιερουσαλήμ Θ2 Δ.Ε. Ερίσου, θαλάσσια αθλήματα (50 τ.μ.) (2.000 ευρώ),
27) Αγία Ιερουσαλήμ Θ1 Δ.Ε. Ερίσου, ομπρέλες-ξαπλώστρες (200 τ.μ.) (2.200 ευρώ),
28) Έμπλυση Δ.Ε. Ερίσου, καντίνα, (15 τ.μ.) (4.000 ευρώ),
29) Αντίσαμος Θ3, Δ.Ε. Σάμης, θαλάσσια αθλήματα (50 τ.μ.) (4.000 ευρώ).
Η μίσθωση θα αρχίσει από την υπογραφή της σύμβασης και θα λήγει την 28-02-2016.
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο χώρο συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής στο ισόγειο του Δημοτικού Θεάτρου στις 3 Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη. Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών από ώρα 9:00 π.μ έως 10:30 π.μ και η υποβολή των προσφορών θα ξεκινήσει στις 11:00 π.μ.
Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί χωρίς νέα δημοσίευση στις 9 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και σύμφωνα με τις παραπάνω ώρες.
Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία θα πρέπει να προσκομίσει:
          Α) ως εγγύηση γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητική Επιστολή Τράπεζας-συμμετοχής στη δημοπρασία-ποσού ίσου με το 50% της τιμής εκκίνησης για κάθε θέση. Η εγγυητική αυτή επιστολή  ή το γραμμάτιο θα επιστραφούν στους συμμετέχοντες-μη πλειοδότες μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας και την υπογραφή του συμφωνητικού παραχώρησης του πλειοδότη ενώ στους πλειοδότες θα κρατηθεί θα επιστραφεί μετά τη λήξη της μίσθωσης και αφού κατά την υπογραφή του συμφωνητικού αντικατασταθεί με άλλη εγγυητική καλής εκτέλεσης, η οποία θα έχει προσαρμοστεί στο 50% του ύψους του ανταλλάγματος, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά τη δημοπρασία.
          Β) Φορολογική ενημερότητα.
          Γ) Βεβαίωση μη οφειλής στο Δήμο.
          Δ) Ασφαλιστική ενημερότητα από το φορέα που εκ του νόμου υποχρεούνται να ασφαλίζονται σύμφωνα με το επιτήδευμα που ασκούν.
          Ε) Βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών ότι κατά το έτος 2014 ο ενδιαφερόμενος δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από μίσθωση αιγιαλού-παραλίας.
          Στ) Υπεύθυνη δήλωση ότι σε περίπτωση που ανακηρυχθεί πλειοδότης θα λειτουργήσει υποχρεωτικά τη θέση για την οποία πλειοδότησε και ότι από τη χρήση δεν θα αναιρείται ούτε κατ΄ελάχιστο ο κοινόχρηστος χαρακτήρας του αιγιαλού..
 Αν ο πλειοδότης είναι ομόρρυθμη εταιρεία τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να προσκομιστούν από όλους τους ομόρρυθμους εταίρους, αν πρόκειται για ετερόρρυθμη εταιρεία από τον ομόρρυθμο εταίρο αυτής, για τους άλλους τύπους εταιρειών από τον νόμιμο εκπρόσωπο-διαχειριστή ή τον διευθύνοντα σύμβουλο. Στις περιπτώσεις νομικών προσώπων οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίζουν αντίγραφο του καταστατικού τους.
Ο μισθωτής  υποχρεούται να συνοδεύεται από αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος υποχρεούται επίσης να προσκομίσει φορολογική ενημερότητα, βεβαίωση μη οφειλής στο Δήμο και ασφαλιστική ενημερότητα από το φορέα που εκ του νόμου υποχρεούται να ασφαλίζεται σύμφωνα με το επιτήδευμα που ασκεί καθώς και βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών ότι κατά το έτος 2014 δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από μίσθωση αιγιαλού-παραλίας.
Κάθε προσφορά πρέπει να είναι αυξημένη κατά 50 ευρώ από την προηγούμενη προσφορά.
Για λεπτομερή γνώση των όρων της διακήρυξης καθώς και κάθε άλλη σχετική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να απευθύνονται στο Δημοτικό Κατάστημα  Αργοστολίου καθώς και στο τηλέφωνο 2671360154 (κα Πεφάνη) κατά τις εργάσιμες ημέρες  και ώρες.
                                                    
                                                Ο  Α/ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                              Νικόλαος Παπαδάτος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
Αρ. Πρωτ.

Περίληψη διακήρυξης
          Ο A/Δήμαρχος Κεφαλονιάς Νικόλαος Παπαδάτος διενεργεί δημόσιο, φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση των παραλιών:
1.  Αγία Παρασκευή Θ1, Δ.Ε. Πυλάρου, ομπρέλες-ξαπλώστρες (180 τ.μ.) (2.000 ευρώ),
2. Αγία Ευφημία Θ1 Δ.Ε. Πυλάρου, (γωνία κεντρικής προβλήτας), θαλάσσια αθλήματα (6 τ.μ.) (1.000 ευρώ),
3. Αγία Ευφημία Θ2 Δ.Ε. Πυλάρου (έμπροσθεν καταστήματος Ι. Βρεττού), θαλάσσια αθλήματα (4 τ.μ.) (1.000 ευρώ),
4. Λουρδάς Θ4, Δ. Ε. Λειβαθούς, θαλάσσια μέσα αναψυχής (50 τ.μ.) (4.000 ευρώ),
5. Λουρδάς Θ7, Δ. Ε. Λειβαθούς, ομπρέλες-ξαπλώστρες (300 τ.μ.) (4.800 ευρώ),
6. Άη Χέλης Θ2, Δ. Ε. Λειβαθούς, καντίνα (15 τ.μ.) (5.500 ευρώ),
7. Άβυθος Θ1, Δ. Ε. Λειβαθούς, ομπρέλες-ξαπλώστρες (480 τ.μ.) (12.000 ευρώ),
8. Άβυθος Θ2, Δ. Ε. Λειβαθούς, καντίνα (15 τ.μ.) (6.000 ευρώ),
9. Πόρος Θ1-Πλατεία, Δ. Ε. Ελειού-Πρόννων, ομπρέλες-ξαπλώστρες (250 τ.μ.) (1.000 ευρώ),
10. Πόρος Θ2-Τέννις, Δ. Ε. Ελειού-Πρόννων, ομπρέλες-ξαπλώστρες (250 τ.μ.) (1.200 ευρώ),
11. Πόρος Θ3-Ράγια, Δ. Ε. Ελειού-Πρόννων, ομπρέλες-ξαπλώστρες (500 τ.μ.) (1.000 ευρώ),
12. Σκάλα Θ1, Σπίθοι, Δ. Ε. Ελειού Πρόννων, ομπρέλες-ξαπλώστρες (500 τ.μ.) (3.000 ευρώ),
13. Σκάλα Θ6 (έμπροσθεν επιχ. Αφοί Σολωμού), Δ. Ε. Ελειού Πρόννων, θαλάσσια αθλήματα (100 τ.μ.) (4.000 ευρώ),
14. Σκάλα Θ10, (έμπροσθεν επιχ. Στρατηγουλάκου) Δ. Ε. Ελειού Πρόννων, θαλάσσια αθλήματα (100 τ.μ.) (4.000 ευρώ),
15. Σκάλα Θ16 (έμπροσθεν ιδιοκτ. Τραυλού), Δ. Ε. Ελειού Πρόννων, ομπρέλες-ξαπλώστρες (500 τ.μ.) (5.000 ευρώ),
16. Σκάλα Θ18 (έμπροσθεν εστιατ. Ναυτίλος) Δ. Ε. Ελειού Πρόννων, ομπρέλες-ξαπλώστρες (200 τ.μ.) (1.500 ευρώ),
17. Κατελειός Θ1, Δ. Ε. Ελειού Πρόννων, ομπρέλες-ξαπλώστρες (500 τ.μ.) (6.000 ευρώ),
18. Κατελειός Αγία Βαρβάρα Θ3, Δ. Ε. Ελειού Πρόννων, ομπρέλες-ξαπλώστρες (400 τ.μ.) (4.000 ευρώ),
19. Κατελειός Αγία Βαρβάρα Θ4, Δ. Ε. Ελειού Πρόννων, θαλάσσια μέσα αναψυχής (60 τ.μ.) (2.000 ευρώ),
20. Κορώνι Θ1, Δ. Ε. Ελειού Πρόννων, ομπρέλες-ξαπλώστρες (490 τ.μ.) (1.500 ευρώ),
21. Κορώνι Θ2, Δ. Ε. Ελειού Πρόννων, καντίνα (15 τ.μ.) (1.500 ευρώ),
22. Παραλία Μούντα Ρατζακλί Θ1, Δ. Ε. Ελειού Πρόννων, ομπρέλες-ξαπλώστρες (500 τ.μ.) (3.000 ευρώ),
23. Παραλία Μούντα Ρατζακλί Θ2, Δ. Ε. Ελειού Πρόννων, ομπρέλες-ξαπλώστρες (500 τ.μ.) (2.500 ευρώ),
24. Παραλία Μούντα Ρατζακλί Θ3, Δ. Ε. Ελειού Πρόννων, θαλάσσια αθλήματα (50 τ.μ.) (2.000 ευρώ),
25. Ρατζακλί Καμίνια Θ1, Δ Ε. Ελειού-Πρόννων, ομπρέλες-ξαπλώστρες (500 τ.μ.) (2.500 ευρώ),
26. Ρατζακλί Καμίνια Θ2, Δ Ε. Ελειού-Πρόννων, ομπρέλες-ξαπλώστρες (500 τ.μ.) (2.500 ευρώ),
27. Ρατζακλί Καμίνια Θ3, Δ Ε. Ελειού-Πρόννων, ομπρέλες-ξαπλώστρες (500 τ.μ.) (3.000 ευρώ),
28 Ρατζακλί Καμίνια Θ4, Δ Ε. Ελειού-Πρόννων, ομπρέλες-ξαπλώστρες (500 τ.μ.) (2.500 ευρώ),
29. Ρατζακλί Καμίνια Θ5, Δ Ε. Ελειού-Πρόννων, ομπρέλες-ξαπλώστρες (500 τ.μ.) (3.000 ευρώ).
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο χώρο συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής στο ισόγειο του Δημοτικού Θεάτρου στις 5 Ιουνίου 2015, ημέρα Παρασκευή. Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών από ώρα 9:00 π.μ έως 10:30 π.μ και η υποβολή των προσφορών θα ξεκινήσει στις 11:00 π.μ.
Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί χωρίς νέα δημοσίευση στις 10 Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και σύμφωνα με τις παραπάνω ώρες.
Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία θα πρέπει να προσκομίσει:
          Α) ως εγγύηση γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητική Επιστολή Τράπεζας-συμμετοχής στη δημοπρασία-ποσού ίσου με το 50% της τιμής εκκίνησης για κάθε θέση. Η εγγυητική αυτή επιστολή  ή το γραμμάτιο θα επιστραφούν στους συμμετέχοντες-μη πλειοδότες μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας και την υπογραφή του συμφωνητικού παραχώρησης του πλειοδότη ενώ στους πλειοδότες θα κρατηθεί θα επιστραφεί μετά τη λήξη της μίσθωσης και αφού κατά την υπογραφή του συμφωνητικού αντικατασταθεί με άλλη εγγυητική καλής εκτέλεσης, η οποία θα έχει προσαρμοστεί στο 50% του ύψους του ανταλλάγματος, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά τη δημοπρασία.
          Β) Φορολογική ενημερότητα.
          Γ) Βεβαίωση μη οφειλής στο Δήμο.
          Δ) Ασφαλιστική ενημερότητα από το φορέα που εκ του νόμου υποχρεούνται να ασφαλίζονται σύμφωνα με το επιτήδευμα που ασκούν.
          Ε) Βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών ότι κατά το έτος 2014 ο ενδιαφερόμενος δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από μίσθωση αιγιαλού-παραλίας.
          Στ) Υπεύθυνη δήλωση ότι σε περίπτωση που ανακηρυχθεί πλειοδότης θα λειτουργήσει υποχρεωτικά τη θέση για την οποία πλειοδότησε και ότι από τη χρήση δεν θα αναιρείται ούτε κατ΄ελάχιστο ο κοινόχρηστος χαρακτήρας του αιγιαλού..
 Αν ο πλειοδότης είναι ομόρρυθμη εταιρεία τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να προσκομιστούν από όλους τους ομόρρυθμους εταίρους, αν πρόκειται για ετερόρρυθμη εταιρεία από τον ομόρρυθμο εταίρο αυτής, για τους άλλους τύπους εταιρειών από τον νόμιμο εκπρόσωπο-διαχειριστή ή τον διευθύνοντα σύμβουλο. Στις περιπτώσεις νομικών προσώπων οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίζουν αντίγραφο του καταστατικού τους.
Ο μισθωτής  υποχρεούται να συνοδεύεται από αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος υποχρεούται επίσης να προσκομίσει φορολογική ενημερότητα, βεβαίωση μη οφειλής στο Δήμο και ασφαλιστική ενημερότητα από το φορέα που εκ του νόμου υποχρεούται να ασφαλίζεται σύμφωνα με το επιτήδευμα που ασκεί καθώς και βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών ότι κατά το έτος 2014 δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από μίσθωση αιγιαλού-παραλίας.
Κάθε προσφορά πρέπει να είναι αυξημένη κατά 50 ευρώ από την προηγούμενη προσφορά.
Για λεπτομερή γνώση των όρων της διακήρυξης καθώς και κάθε άλλη σχετική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να απευθύνονται στο Δημοτικό Κατάστημα  Αργοστολίου καθώς και στο τηλέφωνο 2671360154 (κα Πεφάνη) κατά τις εργάσιμες ημέρες  και ώρες.
                                                    
                                                Ο  Α/ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                             
                                               Νικόλαος Παπαδάτος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου